KnowHow
Feeling Hit
Column
Photo & Image
Moving Picture
SMS & ARS, Audio
금요 / 토요 / 일요
먮궛2011.10.30 젣3寃쎌<
목록
제 목   【부산】2011.10.30 제3경주
작성자 도깨비정보 작성일 2011년 10월 30일 18시 48분 02초

▣ 【부산】2011.10.30   제3경주 국3     1600M  【14:15】

단식: ②
3.2        
연식: ② 1.6 ③ 1.9 ⑪ 1.8    
복식: ②③ 8.7     쌍식: ②③ 16.5
복연식: ②③ 3.8 ②⑪
4.6 ③⑪ 5.9     삼복식: ②③⑪18.2
                             ★◎△※
②↑샌드월드(포) 52.0(-2.0) [ 8 5 2 2  ] 이성재   임금만(04)   김평갑                ↘G약하cc♬
③↑용두성       52.0(-2.0) [ 4 4 2 6 1] 채규준   김영관(19)   구영본             코 ↗G약상
⑪↑월드킹카     55.0(-1.0) [     5 7 1] 조성곤   김상석(08)   이종훈             ¾ ↘G약하c=♬
⑦  사랑드림(포) 52.0(-5.0) [ 1   1    ] 김정웅   방동석(26)   이본희              5 ↗G약상
⑧  옵티무스(포) 56.0(+1.0) [ 5 4 6   2] 스탠리   울즐리(30)   페가수스           목 ↔힘정체
①  예스트리플   52.0       [   2     6] 유광희   백광열(01) ⑥강훈표             ½ ↗G약상
⑥  에이원       51.0(-1.0) [       1  ] 김도현   강형곤(02) ①강훈표             코 ↗G약상
④↑리드리       51.0(-3.0) [     1 1 3] 박금만   최기홍(20)   이남일              6 (16)능미
⑤↑극락황제     54.0(-2.0) [   3 1 1 5] 오영일   유충열(22) ⑨강용익              3 (16)능미
⑨  위너스텝     54.0       [          ] 이희천   임동창(32) ⑤강용익              8 (16)능미
⑩  다크어벤져   53.0(-1.0) [          ] 김남성   임한(25)     이흥수             목 (16)능미

 도본예상 입상권②⑧⑪우승권|제3RSMS☆☆입상권②⑧⑪복쌍.-⑪⑧②↑샌드월드(포)      ①①[②  ①①①①] 1:42.5 =(518)583.520 =543(529).126-11] 성재 115[ 50](101) 477
③↑용두성       1승가②②[①  ③③②②] 1:42.5 =(522)581.520 =543(529).124-11] 규준 113[ 54]( 99) 532
⑪↑월드킹카          ③④[④  ④④④③] 1:42.6 =(511)578.550 =550(545).128-11] 성곤 117[ 49](113) 464
⑦  사랑드림(포) 3승가④⑥[⑦  ⑦⑥⑦⑧] 1:43.5 =(497)576.520 =539(529).115-11] 정웅 104[ 25]( 94) 469
⑧  옵티무스(포) 1승가⑤③[⑧  ⑥⑦⑤④] 1:43.5 =(493)575.560 =535(522).110-11] 탠리  99[ 18]( 86) 447
①  예스트리플   1승가⑥⑤[⑪  ⑪⑨⑨⑦] 1:43.6 =(471)564.520 =539(522).103-11] 광희  92[ -1]( 74) 499
⑥  에이원            ⑦⑨[⑥  ⑧⑧⑧⑥] 1:43.7 =(500)573.510 =537(518).110-11] 도현  99[ 26]( 80) 459
④↑리드리            ⑧⑧[③  ②②③⑤] 1:44.7 =(518)582.510 =507(483). 89-11] 금만  78[ 14]( 54) 496
⑤↑극락황제     1승가⑨⑦[⑤  ⑤⑤⑥⑨] 1:45.2 =(500)577.540 =505(486). 83-11] 영일  72[ -6]( 53) 448
⑨  위너스텝     3승가⑩⑪[⑨  ⑨⑩⑩⑪] 1:46.7 =(480)563.540 =497(483). 59-11] 희천  48[-34]( 35) 499
⑩  다크어벤져   1승가⑪⑩[⑩  ⑩⑪⑪⑩] 1:46.7 =(477)561.530 =497(474). 58-11] 남성  47[-38]( 24) 485목록
총 게시물 : 1579 (Total 1579 Articles) ( 1 / 44 )
번 호 제 목 작성자 작성일
1579 【서울】2011.11.05 제11경주   가이드정보 2011-11-06
1578 【서울】2011.11.05 제9경주   가이드정보 2011-11-06
1577 【서울】2011.11.05 제8경주   가이드정보 2011-11-06
1576 【서울】2011.11.05 제5경주   가이드정보 2011-11-06
1575 【서울】2011.11.05 제4경주   가이드정보 2011-11-06
1574 【서울】2011.10.30 제6경주   도깨비정보 2011-10-30
1573 【부산】2011.10.30 제7경주   도깨비정보 2011-10-30
1572 【서울】2011.10.30 제9경주   도깨비정보 2011-10-30
1571 【부산】2011.10.30 제3경주   도깨비정보 2011-10-30
1570 【서울】2011.10.30 제5경주   도깨비정보 2011-10-30
1569 【서울】2011.10.30 제4경주   도깨비정보 2011-10-30
1568 【부산】2011.10.30 제1경주   도깨비정보 2011-10-30
1567 【서울】2011.10.29 제4경주   도깨비정보 2011-10-29
1566 【서울】2011.10.29 제11경주   도깨비정보 2011-10-29
1565 【서울】2011.10.29 제12경주   도깨비정보 2011-10-29
1564 【서울】2011.10.29 제6경주   도깨비정보 2011-10-29
1563 【서울】2011.10.29 제3경주   도깨비정보 2011-10-29
1562 【부산】2011 1028 제6경주   도깨비정보 2011-10-28
1561 【부산】2011 1028 제5경주   도깨비정보 2011-10-28
1560 【부산】2011 1028 제4경주   도깨비정보 2011-10-28
1559 【부산】2011 1028 제1경주   도깨비정보 2011-10-28
1558 【부산】2011 1028 제9경주   도깨비정보 2011-10-28
1557 【부산】2011 1028 제10경주   도깨비정보 2011-10-28
1556 【서울】2011 1023 제2경주   도깨비정보 2011-10-27
1555 【부산】2011 1023 제6경주   도깨비정보 2011-10-27
1554 【서울】2011 1023 제9경주   도깨비정보 2011-10-27
1553 【서울】2011 1023 제1경주   도깨비정보 2011-10-27
1552 【부산】2011.10.21 제5경주   도깨비정보 2011-10-27
1551 【부산】2011.10.21 제6경주   도깨비정보 2011-10-22
1550 【서울】2011.10.09 제10경주   도깨비정보 2011-10-09
1549 【부산】2011.10.09 제7경주   도깨비정보 2011-10-09
1548 【서울】2011.10.09 제9경주   도깨비정보 2011-10-09
1547 【서울】2011.10.09 제8경주   도깨비정보 2011-10-09
1546 【부산】2011.10.09 제5경주   도깨비정보 2011-10-09
1545 【서울】2011.10.09 제6경주   도깨비정보 2011-10-09
1544 【부산】2011.10.09 제3경주   도깨비정보 2011-10-09

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] [다음 10개]

목록 이전 다음
 
Copyright (C) 1999 www.dkkb.net All rights reserved. ▒ Since 1999.12 / Renewal 2005.12.1 ▒ email

▷ 유료공간   ▷ 컨설턴트   ▷ SEOUL   ▷ BUSAN   ▷ HIT   ▷ 자료실   ▷ 커뮤니티   ▷ 고객센터
                               
경마가이드     Consultant INFO   출마&결과   출마&결과     SEOUL   KnowHow   공지사항
회원공간         보인다   보인다     BUSAN   Feelign Hit   질문과 답변
보이나 - Seoul       기승술   기승술     COMPUTER   Column   휴게실
  - Busan       마방   마방         Photo & Image   자유게시판
보인다 - Seoul                            
  - Busan       PDF PDF           Moving Picture    
결 과 - Seoul                       SMS & ARS, Audio    
  - Busan                            
마 방 - Seoul                            
  - Busan                            
P D F - Seoul                            
  - Busan