KnowHow
Feeling Hit
Column
Photo & Image
Moving Picture
SMS & ARS, Audio
금요 / 토요 / 일요
먯꽌슱2011.10.09 젣9寃쎌<
목록
제 목   【서울】2011.10.09 제9경주
작성자 도깨비정보 작성일 2011년 10월 09일 19시 18분 08초


▣ 【서울】2011.10.09   제9경주 혼1     2000M  【16:35】

단식: ② 3.6        
연식: ② 1.5 ⑥ 3.1 ⑨ 1.6    
복식: ②⑥
20.6     쌍식: ②⑥ 31.1
복연식: ②⑥
7.9 ②⑨ 2.6 ⑥⑨ 6.7     삼복식: ②⑥⑨21.7
                             ★◎△※
②  에이스갤(포) 60.0(-0.5) [11 6 1 2 1] 박태종   서범석(12)   신준수                ↔힘정체c=♬
⑥  싱싱캣       55.0(-1.0) [     3 5 8] 오경환   박대흥(18)   김원숙              3 ↘G약하c=♬
⑨  주몽         57.0(-1.0) [ 1 215 2  ] 조인권   김호(51)     이용대              1 ↘G약하
⑦  캡틴쿠가트   52.0(-0.5) [          ] 김옥성   김순근(45)   이윤화             ¾ ↗G약상
④  동반의강자   61.0(+3.0) [ 8 9 2 1 1] 최범현 ①김양선(36) ⑪구자선             목 ↗G약상
⑤  백광         56.0(-3.0) [         1] 이준철   배대선(20)   이수홍             ½ 후▲실㉨
③  셀러브렛투나 54.0(-2.0) [   1   5 3] 문세영 ⑩김문갑(53)   장석은            2½ ↘G약하cc
①  불패기상     57.0(-1.5) [   3   6 5] 원정일 ④김양선(36)   강석대              2 (20)능미
⑩↑뽀빠이       53.0(-2.5) [ 1       2] 함완식 ③김문갑(53)   이영해             ½ ↘G약하
⑪  천지돌풍     52.0(+1.0) [          ] 마이   ⑧서정하(43) ④구자선              2 (20)능미
⑧  플로리다삭스 52.0(-3.0) [          ] 부민호 ⑪서정하(43)   김창식              8 (20)능미

 도본예상 입상권②③⑥우승권|제9RSMS★★★★입상권②③⑥복쌍.-②⑥


목록
총 게시물 : 1579 (Total 1579 Articles) ( 1 / 44 )
번 호 제 목 작성자 작성일
1579 【서울】2011.11.05 제11경주   가이드정보 2011-11-06
1578 【서울】2011.11.05 제9경주   가이드정보 2011-11-06
1577 【서울】2011.11.05 제8경주   가이드정보 2011-11-06
1576 【서울】2011.11.05 제5경주   가이드정보 2011-11-06
1575 【서울】2011.11.05 제4경주   가이드정보 2011-11-06
1574 【서울】2011.10.30 제6경주   도깨비정보 2011-10-30
1573 【부산】2011.10.30 제7경주   도깨비정보 2011-10-30
1572 【서울】2011.10.30 제9경주   도깨비정보 2011-10-30
1571 【부산】2011.10.30 제3경주   도깨비정보 2011-10-30
1570 【서울】2011.10.30 제5경주   도깨비정보 2011-10-30
1569 【서울】2011.10.30 제4경주   도깨비정보 2011-10-30
1568 【부산】2011.10.30 제1경주   도깨비정보 2011-10-30
1567 【서울】2011.10.29 제4경주   도깨비정보 2011-10-29
1566 【서울】2011.10.29 제11경주   도깨비정보 2011-10-29
1565 【서울】2011.10.29 제12경주   도깨비정보 2011-10-29
1564 【서울】2011.10.29 제6경주   도깨비정보 2011-10-29
1563 【서울】2011.10.29 제3경주   도깨비정보 2011-10-29
1562 【부산】2011 1028 제6경주   도깨비정보 2011-10-28
1561 【부산】2011 1028 제5경주   도깨비정보 2011-10-28
1560 【부산】2011 1028 제4경주   도깨비정보 2011-10-28
1559 【부산】2011 1028 제1경주   도깨비정보 2011-10-28
1558 【부산】2011 1028 제9경주   도깨비정보 2011-10-28
1557 【부산】2011 1028 제10경주   도깨비정보 2011-10-28
1556 【서울】2011 1023 제2경주   도깨비정보 2011-10-27
1555 【부산】2011 1023 제6경주   도깨비정보 2011-10-27
1554 【서울】2011 1023 제9경주   도깨비정보 2011-10-27
1553 【서울】2011 1023 제1경주   도깨비정보 2011-10-27
1552 【부산】2011.10.21 제5경주   도깨비정보 2011-10-27
1551 【부산】2011.10.21 제6경주   도깨비정보 2011-10-22
1550 【서울】2011.10.09 제10경주   도깨비정보 2011-10-09
1549 【부산】2011.10.09 제7경주   도깨비정보 2011-10-09
1548 【서울】2011.10.09 제9경주   도깨비정보 2011-10-09
1547 【서울】2011.10.09 제8경주   도깨비정보 2011-10-09
1546 【부산】2011.10.09 제5경주   도깨비정보 2011-10-09
1545 【서울】2011.10.09 제6경주   도깨비정보 2011-10-09
1544 【부산】2011.10.09 제3경주   도깨비정보 2011-10-09

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] [다음 10개]

목록 이전 다음
 
Copyright (C) 1999 www.dkkb.net All rights reserved. ▒ Since 1999.12 / Renewal 2005.12.1 ▒ email

▷ 유료공간   ▷ 컨설턴트   ▷ SEOUL   ▷ BUSAN   ▷ HIT   ▷ 자료실   ▷ 커뮤니티   ▷ 고객센터
                               
경마가이드     Consultant INFO   출마&결과   출마&결과     SEOUL   KnowHow   공지사항
회원공간         보인다   보인다     BUSAN   Feelign Hit   질문과 답변
보이나 - Seoul       기승술   기승술     COMPUTER   Column   휴게실
  - Busan       마방   마방         Photo & Image   자유게시판
보인다 - Seoul                            
  - Busan       PDF PDF           Moving Picture    
결 과 - Seoul                       SMS & ARS, Audio    
  - Busan                            
마 방 - Seoul                            
  - Busan                            
P D F - Seoul                            
  - Busan